30/03/2017
 “Chính sách xã hội và các vấn đề an sinh xã hội” là một học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo của Bộ môn Địa lý Dân số - Xã hội. Để giúp sinh viên tiếp cận với cộng đồng, nhất là tìm hiểu cách tổ chức và chăm sóc nhóm dân số cao tuổi, giảng viên môn học và tập thể lớp Địa lý Dân số - Xã hội K35 đã tổ chức chuyến thăm Viện Dưỡng lão Nghệ sĩ tại TP.HCM vào chiều ngày 28/3/2017.