Kết quả Phê duyệt đề tài và hỗ trợ kinh phí NCKHSV 2019-2010

Khoa Địa lý xin thông báo các sinh viên kết quả phê duyệt đề tài và hỗ trợ kinh phí cho hoạt động Nghiên cứu Khoa học Sinh viên năm học 2019-2020.

 

Đề nghị SV/nhóm SV liên lạc với giảng viên hướng dẫn để tiến hành thực hiện các đề tài nghiên cứu theo đúng tiến độ quy định của Trường (xin xem trong thông báo chi tiết kèm theo).