HỘI THẢO QUỐC TẾ “KHOA HỌC ĐỊA LÝ TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0: CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC

 

Ban tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế xin gửi đến quý vị Giấy mời tham dự hội thảo.