Giới thiệu thực tập

Trong chương trình đào tạo của khoa Địa lý, phần thực hành, thực tập thực tế chiếm một vị trí quan trọng. Bên cạnh phần nội dung thực hành, bài tập trong từng môn học, để cung cấp kiến thức, kỹ năng thực tế, trong chương trình đào tạo của khoa, có các kỳ thực tập chính như sau:

- Thực tập thực tế cơ sở
- Thực tập thực tế chuyên ngành
- Thực tập tốt nghiệp

Mỗi kỳ thực tập có yêu cầu, mục đích riêng, được tổ chức vào những thời điểm nhất định, sau khi sinh viên đã tích lũy kiến thức phù hợp. Sau kỳ thực tập, sinh viên phải có bài thu hoạch theo yêu cầu để lấy điểm môn học.

 1. Thực tập thực tế cơ sở

- Số Tín chỉ: 1TC
- Thời điểm thực tập: cuối giai đoạn học phần Đại cương, sau khi đã học xong các môn địa lý cơ bản (cuối học kỳ 4)
- Mục đích - yêu cầu: kiểm nghiệm lại các kiến thức cơ bản về địa lý đại cương tự nhiên và xã hội:

Trong kỳ thực tập, sinh viên sẽ

§ Sử dụng bản đồ tại thực địa
§ Xem một số kiến tạo địa chất đặc trưng, tìm hiểu giải thích các hiện tượng tự nhiên dựa trên kiến thức lịch sử địa chất, địa mạo
§ Xem - hiểu các mối quan hệ đất- khí hậu- thực vật… trong một cảnh quan cụ thể (hệ sinh thái)
§ Tìm hiểu, nhận xét đặc điểm dân cư, kinh tế trên bối cảnh đặc điểm tự nhiên khu vực

- Tổ chức

o Địa điểm: không quá xa thành phố, nhưng có hội đủ một số cảnh quan đa dạng
o Thời gian: 3- 4 ngày
o Tổ chức đi chung cả lớp. Sinh viên được phổ biến các yêu cầu trước đợt đi, được giới thiệu, giải thích tại thực địa, sau đó về viết thu hoạch

2. Thực tập thực tế chuyên ngành

- Số Tín chỉ: 2TC
- Thời điểm thực hiện: Giữa giai đoạn đào tạo chuyên ngành, khi đã học được 1- 2 học kỳ chuyên ngành (học kỳ 6 hoặc 7)
- Mục đích- yêu cầu: tạo điều kiện để tiếp cận, khảo sát, thu thập dữ liệu địa lý địa phương và đánh giá theo góc nhìn của chuyên ngành

o Địa lý môi trường: chú trọng đến việc quan sát, phân tích các vấn đề tài nguyên môi trường, ô nhiễm môi trường, sử dụng và bảo vệ tài nguyên trong thực tiễn địa phương

o Địa lý du lịch: chú trọng đến việc khảo sát tuyến điểm: tiềm năng, đặc điểm phát triển du lịch địa phương; kết hợp việc rèn luyện kỹ năng tổ chức và thuyết minh tour du lịch.

o Địa lý kinh tế: tập trung vào các đặc điểm kinh tế xã hội nổi bật của địa phương; các mô hình tổ chức quản lý và sản xuất tiêu biểu, đặc trưng cho khu vực.

o Địa lý dân số - xã hội: chú trọng việc tìm hiểu đánh giá các chính sách dân số, các dự án phát triển công đồng tại địa phương

o Bản đồ - Viễn thám –GIS: thực hành việc tìm hiểu đặc điểm địa lý địa phương bằng các phương tiện bản đồ, viễn thám, GPS.

- Tổ chức

o Địa điểm: Ngoài thành phố, thường là một tuyến gồm nhiều điểm
o Thời gian: 1 đến 6 ngày- tùy theo bộ môn
o Tổ chức: Tổ chức đi chung cả lớp theo chuyên ngành. Sinh viên được phổ biến các yêu cầu trước đợt đi, được giới thiệu, giải thích tại thực địa, tự thực hiện các nghiên cứu, khảo sát tại địa phương. Trình bày kết quả trong bản thu hoạch

3. Thực tập tốt ngiệp

- Số Tín chỉ: 2TC - quy thành … tiết
- Thời điểm thực hiện: Cuối giai đoạn đào tạo chuyên ngành, khi đã học xong hầu hết các môn chuyên ngành (học kỳ 8)
- Mục đích- yêu cầu: tạo điều kiện để sinh viên làm quen với môi trường làm việc trong thực tiễn, là cơ hội để sinh viên đánh giá lại mức độ đáp ứng của kiến thức và kỹ năng đã tích lũy trong trường với thực tiễn công việc

Sau thời gian thực tập này, sinh viên đạt được

o Hiểu biết về cơ cấu tổ chức của đơn vị thực tập, từ đó, hình dung về hoạt động của các tổ chức tương ứng trong công việc
o Có thể tham gia giải quyết một phần nhiệm vụ, một công việc cụ thể trong thực tiễn có liên quan đến chuyên môn
o Có ý thức và tác phong làm việc nơi công sở, cơ quan
o Có ý thức về kỷ luật lao động

- Tổ chức

o Địa điểm: các cơ quan, doanh nghiệp (nhà nước hay tư nhân) có hoạt động liên quan đến chuyên môn được đào tạo của sinh viên.

o Thời gian: từ 6 đến 8 tuần
Tổ chức: Sinh viên sẽ đến làm việc tại cơ quan khác nhau theo thời gian biểu nhất định đươc thỏa thuận, làm quen với môi trường làm việc thực tế, rèn luyện các kỹ năng, tác phong cần thiết nơi công sở và tham gia thực hiện công việc chuyên môn theo sự phân công. Cơ quan sẽ có những nhận xét cụ thể về năng lực, tác phong của sinh viên. Sau khi kết thúc kỳ thực tập, sinh viên viết thu hoạch, báo cáo kết quả. Điểm kết quả được tổng hợp từ điểm nhận xét của cơ quan và điểm báo cáo thực tập.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.