• Hệ thống thông tin Địa lý

    Phòng Hệ thống thông tin địa lý hỗ trợ và tham gia phục vụ giảng dạy các môn học cho Bộ Môn Bản Đồ - GIS & Viễn Thám thuộc Khoa Địa lý.