• Bộ môn ĐL Dân số - xã hôi

    Chương trình Cử nhân Địa Lý, chuyên ngành Địa lý Dân số- xã hội được xây dựng với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất, kiến thức, năng lực và kỹ năng phù hợp.