• ĐL Môi trường

    Chương trình Cử nhân Địa Lý, chuyên ngành Địa lý Môi trường được xây dựng và triển khai nhằm mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức, năng lực - kỹ năng và phẩm chất thích hợp để làm việc trong lĩnh vực môi trường, kinh tế - xã hội, cụ thể là: