Chương trình đào tạo cử nhân ngành Địa lý học


THÔNG TIN GIỚI THIỆU

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN

 (Hệ chính quy tập trung)

Ngành: ĐỊA LÝ HỌC

Khoa: ĐỊA LÝ


1.Tổng quan về ngành

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển

- Năm 1955, Ban Sử-Địa được thành lập tại Viện Đại học Sài Gòn.

- Năm 1963, Ban Địa Lý thuộc Đại học Văn khoa (Faculty of Letters) ra đời. Ban Địa Lý hoạt động với tư cách độc lập, gồm có 11 giảng viên cơ hữu có học hàm và học vị cao. Từ năm 1966, Ban Địa Lý bắt đầu mở chương trình đào tạo Cao học, và từ năm 1970 đào tạo chương trình đào tạo Tiến sĩ đệ tam cấp.

- Sau năm 1975, Ban Địa Lý cũ được tiếp quản và từ năm 1977 được đổi thành Bộ môn Địa Lý trực thuộc Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, đào tạo Cử nhân Khoa học Địa lý theo hai chuyên ngành: Địa Lý Tự Nhiên và Địa Lý Kinh Tế. Đến năm 1990, Bộ môn Địa Lý được chuyển thành Khoa Địa Lý thuộc Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh theo quyết định số 485/TCCB, ngày 20 tháng 9 năm 1990 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tổng hợp TpHCM.

- Từ tháng 3 năm 1996, sau khi tách trường, Khoa Địa Lý trở thành một trong những khoa thành viên của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

Theo xu hướng hội nhập vào quá trình toàn cầu hóa hiện nay trong nghiên cứu và giảng dạy địa lý học ở các trường đại học trong khu vực và trên thế giới, chương trình đào tạo Cử nhân Khoa học Địa lý của Khoa Địa lý Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, do những đặc thù riêng, được tổ chức thành 04 chuyên ngành đào tạo: Địa Lý Kinh tế và Phát triển vùng, Địa Lý Môi Trường, Địa Lý Dân Số và Xã Hội và Bản đồ, Viễn Thám và GIS.

1.2. Đội ngũ giảng viên

Hiện nay, số lượng giảng viên của Khoa là 22 giảng viên. Trong đó, 6 Tiến sĩ và 16 Thạc sĩ (trong đó 11 giảng viên là nghiên cứu sinh).

1.3. Thành tích đào tạo

Khoa Địa Lý có đầy đủ các bậc đào tạo: Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ.

- Đối với bậc đào tạo Cử nhân hệ chính quy, Khoa có 04 Chương trình đào tạo là Địa Lý Môi Trường, Địa Lý Kinh tế và Phát triển vùng, Địa Lý Dân Số và Xã Hội và Bản đồ, Viễn Thám và GIS. Từ năm 1977 cho đến nay, Khoa Địa Lý đã tổ chức 37 khóa với hàng ngàn sinh viên được đào tạo và tốt nghiệp. Ngoài ra, trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn-Đại Học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh và Khoa Địa Lý liên kết với trường Đại học Pau (Pháp) tổ chức đào tạo chương trình cấp hai bằng đại học cho sinh viên lớp song ngữ Việt-Pháp.

- Đối với bậc đào tạo Thạc sĩ, Khoa Địa Lý 02 chuyên ngành là “Quản lý tài nguyên và

   môi trường” và “Địa lý học”.

- Đối với bậc đào tạo Tiến sĩ, Khoa Địa Lý 01 chuyên ngành là “Quản lý tài nguyên và

  môi trường”.

1.4. Thánh tích nghiên cứu

Khoa Địa Lý là một trong các khoa có truyền thống và bề dày nghiên cứu của trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn - Đại Học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh.

Hàng năm, các giảng viên Khoa Địa Lý thực hiện các đề tài nghiên cứu các cấp và hợp tác quốc tế thuộc các lãnh vực kinh tế, dân số, xã hội, môi trường, bản đồ, viễn thám và GIS phục vụ cho quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa của đất nước và nâng cao chất lượng sống của cộng đồng. Các giảng viên của Khoa thường xuyên công bố kết quả nghiên cứu tại các hội thảo khoa học và trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế.

Nối tiếp truyền thống này, sinh viên Khoa Địa Lý thường xuyên tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học và đạt được nhiều giải thưởng cấp Bộ, cấp thành phố (Giải thưởng Eureka), cấp trường, giải thưởng Holcim … 

 

2. Mục tiêu đào tạo

 

Chương trình Cử nhân ngành Địa Lý học được xây dựng và triển khai nhằm đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất, kiến thức, thái độ, kỹ năng thích hợp để làm việc trong lĩnh vực môi trường, kinh tế, dân số, xã hội, bản đồ,viễn thám và GIS.

 

3. Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

 

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân của các chuyên ngành có thể làm việc tại các cơ quan, đơn vị như sau:

 

Chuyên ngành Địa Lý Môi trường:

1- Làm việc tại các cơ quan quản lý tài nguyênmôi trường các cấp (Bộ Tài nguyên Môi trường, Sở Tài nguyênMôi trường của các tỉnh thành phố, Phòng Tài nguyênMôi trường các quận huyện, Phòng Quản lý Môi trường của các Khu công nghiệp-Khu chế xuất), dự án phát triển, dự án liên ngành của các cơ quan nhà nước, tổ chức quốc tế hoặc phi chính phủ, công ty, doanh nghiệp trong các lãnh vực:

+ Đánh giá chất lượng môi trường.

+ Quản lý môi trường,

+ Giáo dục môi trường.

+ Giảm thiểu ô nhiễm và cải thiện môi trường.

+ Đánh giá tác động và thích ứng với biến đổi khí hậu.

2- Nghiên cứu và giảng dạy tại các viện, trung tâm nghiên cứu, các trường đại học, cao

    đẳng và phổ thông.

Ngoài ra, sau khi tốt nghiệp có thể tiếp tục theo học chuyên sâu ở bậc Thạc sĩ và Tiến sĩ của các chuyên ngành như: Địa lý học, Quản lý tài nguyên và môi trường, Biến đổi khí hậu, Phát Triển Bền Vững ở trong nước và ngoài nước.

Chuyên ngành Địa Lý Kinh Tế và Phát Triển Vùng:

1- Làm việc tại các cơ quan nhà nước, tổ chức quốc tế hoặc phi chính phủ, công ty

    doanh nghiệp trong các lĩnh vực:

+ Quản lý, đánh giá và hoạch định các chính sách phát triển kinh tế xã hội, các chính sách quản lý kinh tế các cấp.

+ Qui hoạch, tổ chức không gian kinh tế xã hội, kinh tế ngành và liên ngành.

+ Nghiên cứu, phân tích thị trường và xây dựng các thị trường tiềm năng.

+ Xây dựng và tham gia quản lý các dự án đầu tư và các dự án mang tính liên

   ngành.

2- Nghiên cứu và giảng dạy tại các viện, trung tâm nghiên cứu, các trường đại học, cao

     đẳng và phổ thông.

Ngoài ra, sau khi tốt nghiệp có thể tiếp tục theo học chuyên sâu ở bậc Thạc sĩ và Tiến sĩ của các chuyên ngành như: Địa lý học, Kinh tế phát triển, Quản lý tài nguyên và môi trường… ở trong nước và ngoài nước.

Chuyên ngành Địa Lý Dân số-Xã hội:

1- Làm việc trong các cơ quan chức năng nhà nước (Sở Lao độngThương binh xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ …), Ủy ban nhân dân các cấp, dự án phát triển, tổ chức quốc tế hoặc phi chính phủ và công ty, doanh nghiệp trong các lĩnh vực:

+ Thu thập xử lý và phân tích các thông tin dân số, kinh tế và xã hội phục vụ cho quá trình hoạch định chính sách xã hội và phát triển và cho việc ra quyết định quy hoạch, quản lý và tổ chức không gian lãnh thổ.

+ Thiết kế, quản lý thực hiện và đánh giá các dự án nghiên cứu và phát triển.

2- Nghiên cứu và giảng dạy tại các viện, trung tâm nghiên cứu, các trường đại học, cao

    đẳng và phổ thông.

Ngoài ra, có thể tiếp tục theo học chuyên sâu ở bậc Thạc sĩ và Tiến sĩ của các chuyên ngành như: Địa lý học, Quản lý tài nguyên và môi trường, Phát triển học ... ở trong nước và ngoài nước.

Chuyên ngành Bản đồ, Viễn thám và GIS:

1- Làm việc trong các cơ quan nhà nước, tổ chức quốc tế hoặc phi chính phủ, dự án phát

     triển, công ty, doanh nghiệp trong các lĩnh vực :

+ Thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin cho quá trình ra quyết định trong quy hoạch, quản lý và tổ chức không gian lãnh thổ.

+ Thiết kế, xây dựng và quản lý các dự án nghiên cứu và ứng dụng GIS.

2- Nghiên cứu và giảng dạy tại các viện, trung tâm nghiên cứu, các trường đại học, cao

    đẳng và phổ thông.

Ngoài ra, có thể tiếp tục theo học chuyên sâu ở bậc Thạc sĩ và Tiến sĩ trong các chuyên ngành như: Bản đồ, Viễn thám, GIS, Địa lý học, Quản lý tài nguyên và môi trường ở trong nước và ngoài nước.

 

4. Hình thức và thời gian đào tạo

 

Hệ Chính quy tập trung, thời gian đào tạo từ 3,5 năm đến 6 năm.

 

5. Chuẩn đầu ra

 

Bảng 1. Chuẩn đầu ra và kết quả học tập mong đợi của Chương trình đào tạo cử nhân

             ngành Địa Lý Học

 

Stt

Chuẩn đầu ra

Nội dung

Kết quả học tập mong đợi

1

Kiến thức

Kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn và khoa học tự nhiên.

O1- Có được những hiểu biết cơ bản và bao quát về thể chế chính trị xã hội, lịch sử và văn hóa truyền thống của Việt Nam, khoa học xã hội, nhân văn và khoa học tự nhiên làm nền tảng cho việc tiếp nhận kiến thức chuyên ngành và phát triển năng lực, giá trị cá nhân trong xã hội.

Kiến thức nền tảng về khoa học Địa lý.

O2- Có được những hiểu biết cơ bản và bao quát về sự phát triển khoa học Địa Lý của Thế giới và Việt Nam qua các thời kỳ, các trường phái nghiên cứu trong Khoa học Địa Lý, các ngành khoa học tự nhiên và khoa học xã hội liên quan đến Địa Lý và các lý thuyết, tiếp cận nghiên cứu sử dụng trong các nghiên cứu Địa Lý

Kiến thức chuyên sâu về Địa lý Môi trường, Địa lý Kinh tế-phát triển vùng, Địa lý Dân số -xã hội và GIS-Bản đồ và viễn thám trong phân tích các vấn đề Địa Lý.

O3- Có kiến thức vững vàng về các vấn đề kinh tế, dân số, xã hội và môi trường của các vùng lãnh thổ, quan điểm phát triển bền vững, thích ứng và giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu.

O4- Có kiến thức về vận dụng các công cụ quản lý (kỹ thuật, kinh tế, luật pháp) vào việc nghiên cứu và quản lý các vấn đề kinh tế, xã hội và môi trường .

2

Tư duy

Tư duy Địa lý

O5- Có khả năng vận dụng quan điểm lãnh thổ, liên ngành và hệ thống trong công việc chuyên môn.

Tư duy phảnbiện

O6- Có khả năng xây dựng các lập luận thuyết phục và trình bày các nhận xét mang tính khoa học và đóng góp.

3

Kỹ năng

Kỹ năng nghề nghiệp (Kỹ năng cứng)

O7- Kỹ năng ngoại ngữ và tin học

Đạt tiếng Anh trình độ B1.2

Đạt kỹ năng tin học theo tiêu chuẩn chung của Trường

O8- Kỹ năng nghiên cứu

- Có khả năng thu thập, xử lý và phân tích thông tin và sử dụng kỹ thuật viễn thám, GIS và các phần mềm tin học chuyên dụng cho công việc chuyên môn.

- Có khả năng viết và trình bày một báo cáo khoa học.

- Có khả năng phát triển hoạt động tự

nghiên cứu và tự học lên.

O9- Kỹ năng giảng dạy

Có khả năng giảng dạy các môn Địa Lý ở các trường phổ thông, cao đẳng, đại học, các viện, trung tâm nghiên cứu.

Kỹ năng chuyển đổi (Kỹ năng mềm)

O10- Có kỹ năng giao tiếp và kỹ năng trình bày/ thuyết trình trước đám đông, làm việc nhóm và cá nhân

4

Thái độ

 

Có thái độ và phẩm chất của người công dân tốt và có tinh thần tự nguyện.

O11- Thái độ, phẩm chất tốt và tinh thần tự nguyện:

- Có lòng yêu nước và tôn trọng luật

pháp.

- Có ý thức phục vụ cộng đồng

- Có ý thức tuyên truyền và bảo vệ môi

trường.

- Trung thực, hòa đồng, trách nhiệm,

cầu tiến và hợp tác trong công việc.

- Không ngừng trau dồi kiến thức và

nâng cao trình độ

 

6. Chương trình đào tạo

 

Bao gồm khối kiến thức giáo dục đại cương và khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp.

 

6.1 Khối kiến thức đại cương

 

Bao gồm các nhóm kiến thức:

1- Lý luận Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

Bao gồm các môn học: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối Cách mạng Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

2- Kiến thức Khoa học Xã hội-Nhân văn

Bao gồm các môn học: Lịch sử văn minh Thế giới, Cơ sở văn hóa Việt Nam, Pháp luật đại cương, Xã hội học đại cương, Logic học đại cương …

3- Kiến thức Khoa học Tự nhiên

Bao gồm các môn học: Xác suất thống kê, Toán cao cấp, Viễn thám đại cương,  Tin học đại cương.

4- Ngoại ngữ

5- Giáo dục thể chất

6- Giáo dục quốc phòng

 

6.2 Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

 Bao gồm các nhóm kiến thức:

 1. Kiến thức cơ sở ngành

 Bao gồm các môn học:

Cơ sở địa lý tự nhiên, Cơ sở địa lý nhân văn, Bản đồ đại cương, GIS đại cương, Địa chất - địa mạo đại cương, Thổ nhưỡng học đại cương, Thủy văn học đại cương,  Khí tượng và khí hậu học đại cương, Địa sinh vật đại cương, Dân số học và Địa lý dân cư, Địa lý đô thị, Địa lý thế giới, Địa lý tự nhiên Việt Nam, Địa lý kinh tế Việt Nam, Thực tập thực tế…

 2. Kiến thức chuyên ngành

 Chuyên ngành Địa Lý Môi Trường:

Bao gồm các môn học:

Môi trường học cơ bản, Tài nguyên đất và ô nhiễm môi trường đất, Tài nguyên nước và ô nhiễm môi trường  nước, Tài nguyên và sinh thái rừng, Tài nguyên khoáng sản và năng lượng, Kinh tế môi trường, Kỹ thuật môi trường, Quản lý môi trường, Phương pháp nghiên cứu trong khoa học môi trường, Bệnh học môi trường, Giáo dục môi trường, Thực tập thực tế chuyên ngành…

Chuyên ngành Địa Lý Kinh tế và Phát triển vùng:

Bao gồm các môn học:

Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Kinh tế quốc tế, Phương pháp nghiên cứu trong Địa lý kinh tế-xã hội, Chính sách phát triển vùng, Kinh tế vùng và phân tích thị trường, Qui hoạch tổng thể kinh tế - xã hội, Tổ chức không gian kinh tế, Lao động việc làm và phát triển nguồn nhân lực, Marketing cơ bản, Marketing địa phương, Nghiên cứu thị trường, Thực tập thực tế chuyên ngành…

Chuyên ngành Địa Lý Dân Số và Xã Hội:

Bao gồm các môn học:

Quy hoạch và quản lý đô thị, Phân tích, dự báo và chính sách dân số, Những vấn đề xã hội trong quy hoạch và phát triển nông thôn và đô thị, Chính sách xã hội và các vấn đề an sinh xã hội, Giới và phát triển, Xây dựng và quản lý dự án phát triển có sự tham gia, Thống kê ứng dụng trong địa lý kinh tế-xã hội, Phương pháp nghiên cứu trong Địa lý dân số-xã hội, Thực tập thực tế chuyên ngành…

Chuyên ngành Bản đồ, Viễn thám và GIS:

Bao gồm các môn học:

Phương pháp nghiên cứu trong chuyên ngành GIS, Thu thập và xử lý dữ liệu địa lý, Cơ sở dữ liệu GIS, Phân tích GIS, Xử lý và giải đoán ảnh, Phân tích và xây dựng dữ liệu viễn thám, Viễn thám nâng cao, Lập trình cơ bản, Lập trình GIS, Xây dựng và quản lý dự án GIS, Hệ thống thông tin môi trường, Ứng dụng GIS trong phân tích thị trường, Thực tập thực tế chuyên ngành… 

 7. Liên hệ:

 - Địa chỉ văn phòng: Phòng A.222, số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận  1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 028.38293828 – Số nội bộ 130

- Website: http://hcmussh.edu.vn                               Email: dialy@hcmussh.edu.vn

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.