Bộ môn ĐL Dân số - xã hôi

Chương trình Cử nhân Địa Lý, chuyên ngành Địa lý Dân số- xã hội được xây dựng với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất, kiến thức, năng lực và kỹ năng phù hợp.

A. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngành Địa lý dân số- xã hội nhằm tạo ra nguồn nhân lực trình độ đại học chuyên sâu trong lĩnh vực Địa lý dân số- xã hội. Đây là đội ngũ nhân lực có phẩm chất chính trị tốt và ý thức phục vụ cộng đồng cao, có đạo đức và sức khoẻ tốt, có kiến thức và năng lực vững vàng về lý thuyết lẫn thực hành đáp ứng yêu cầu của việc bảo vệ môi trường và phát triển bền vững đất nước trong giai đoạn hội nhập quốc tế.

I.Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo ngành Địa lý dân số xã hội  trình độ đại học nhằm trang bị cho người học kiến thức cơ bản nhằm phát triển toàn diện, kỹ năng thực hành để có khả năng đảm đương được công tác của một chuyên viên, nghiên cứu viên trong việc phân tích, đánh giá, lập kế hoạch và quản lý các vấn đề về dân số, kinh tế -xã hội và phát triển trong các cơ quan phụ trách về dân số, phát triển và các viện nghiên cứu.

(Xem chi tiết chương trình đào tạo của Ngành tại đây)

 GIẢNG VIÊN

Stt

Họ tên

Học vị, chức vụ

Môn học giảng dạy

Lĩnh vực nghiên cứu

1

Phạm Gia Trân

(Lý lịch khoa học)

TS., Trưởng Bộ môn

- Dân số học và ĐL dân cư

- Phân tích, dự báo và chính sách dân số

- Dân số học sức khoẻ

- PPNC trong ĐL Dân số - Xã hội

- Thống kê ứng dụng trong ĐL KT-XH

- Tin học ứng dụng trong chuyên ngành

Đô thị hoá, Các dự án PT có tham gia của cộng đồng, Sức khoẻ cộng đồng, Giáo dục MT, Đánh giá tác động và thích ứng với BĐKH

 

2

Nguyễn Quang Việt Ngân

(Lý lịch khoa học)

ThS., NCS, Phó Trưởng khoa

 

Dân số học và ĐL dân cư

- Dân số, môi trường và phát triển

- Thống kê ứng dụng trong ĐL KT-XH

- Tin học ứng dụng trong chuyên ngành

Đánh giá tác động và thích ứng với BĐKH, PT nông thôn, Các dự án PT có tham gia của cộng đồng

3

Châu Ngọc Thái

ThS.

- Môi trường và Phát triển

- Địa lý và Dân cư Nhật Bản

- Địa Chính trị

- Toàn cầu hóa, Hội nhập và Phát triển bền vững.

- Địa Kinh tế

- Địa Chính trị

4

Châu Thị Thu Thuỷ

(Lý lịch khoa học)

ThS.

- Phân tích, dự báo và chính sách dân số

- Dân số học sức khoẻ

Sức khoẻ cộng đồng, Giáo dục MT

5

 Trần Thị Đoan Trinh

(Lý lịch khoa học)

ThS., NCS

- Nông nghiệp và phát triển nông thôn

- Lao động, việc làm và phát triển nguồn nhân lực

- Phương pháp nghên cứu trong Địa lý Kinh tế - xã hội

- Phát triển cộng đồng

- Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn

- Thích ứng của cộng đồng với BĐKH và BĐMT

- Nghiên cứu đang thực hiện: di dân và BĐKH 

                          
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.