ĐL Môi trường

Chương trình Cử nhân Địa Lý, chuyên ngành Địa lý Môi trường được xây dựng và triển khai nhằm mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức, năng lực - kỹ năng và phẩm chất thích hợp để làm việc trong lĩnh vực môi trường, kinh tế - xã hội, cụ thể là:

A. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chuyên ngành Địa lý Môi trường được xây dựng và triển khai nhằm mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu, có kiến thức, năng lực - kỹ năng về lý thuyết lẫn thực hành, có phẩm chất đạo đức đáp ứng như cầu thực tế của xã hội trong lĩnh vực môi trường, có tầm nhìn bao quát trong môi quan hệ tác động môi trường – tự nhiên-con người

I.  Mục tiêu chung

Địa lý môi trường là một chuyên ngành học có tính liên ngành của nhiều lãnh vực khoa học trái đất nhằm giải quyết các vấn đề toàn cầu và địa phương. Địa lý môi trường nghiên cứu về sự tương tác giữa con người, môi trường tự nhiên và những vấn đề quan tâm của xã hội, phát triển các giải pháp bền vững cho môi trường. Do đó chương trình đào tạo ngành Địa lý môi trường trình độ đại học nhằm trang bị kiến thức và  kỹ năng để có thể giải thích sự thay đổi môi trường vật lý (Đất, nước, không khí và sinh vật..) theo quan điểm hệ thống (từ lịch sử, thay đổi hiện tại, và tương lai) chịu ảnh hưởng bởi những hoạt động của con người. Những kỹ năng và kiến thức của sinh viên Địa lý môi trường là thế mạnh để giải quyết những vấn đề môi trường phát sinh phức tạp dưới góc độ cảnh quan địa lý, sử dụng bảo vệ hợp lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Chương trình học này sẽ giúp sinh viên phát triển những kỹ năng, kiến thức và quan điểm bằng cách cung cấp các cơ hội tiếp cận nghiên cứu thực tế với các nhà khoa học trong lãnh vực Địa lý môi trường.

 (Xem chi tiết Chuẩn đầu ra của ngành Địa lý Môi trường tại đây)

GIẢNG VIÊN

Họ tên

Học vị, chức vụ

Môn học giảng dạy

 Lí lịch khoa học

Lê Thanh Hòa

(LLKH)

 Trưởng BM, TS

Ứng dụng GIS & Viễn thám trong quản lý tài nguyên, môi trường,

Đánh giá Tác động môi trường,

Môi trường và phát triển

 

Đỗ Xuân Biên

ThS, NCS tại Nhật Bản

Môi trường và  phát triển

Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại

 

Nguyễn Thị Phương Dung

(LLKH)

ThS.

Môi trường và  phát triển

Dân số, MT và phát triển 

Quản trị MT

Thông tin giám sát môi trường 

 

Nguyễn Thanh Hải

ThS., NCS tại Nhật Bản

Kĩ thuật môi trường

Hóa học môi trường

Thực tập phân tích môi trường

Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại

TN khí hậu và Ô nhiễm MT không khí

 

Nguyễn Thị Thu Hiền

(LLKH)

ThS.

Thực tập phân tích môi trường

Tài nguyên nước và ô nhiễm MT nước

Độc học môi trường

 

Ngô Tùng Lâm

(LLKH)

ThS.

Môi trường và  phát triển

Tài nguyên đất và ô nhiễm MT đất

 

Phạm Thị Bích Ngọc

ThS. NCS tại Úc

Môi trường và  phát triển

Môi trường học cơ bản

 

Lê Đức Tuấn

(LLKH)

TS.

Môi trường và phát triển

Kinh tế Môi trường
Tài nguyên sinh thái rừng

 

Hà Thị Minh Phúc

(LLKH)

ThS, NCS tại Nhật Bản

 Kỹ thuật môi trường

Thực tập phân tích Môi trường

 


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.