Bộ môn Bản đồ - Viễn thám - GIS

Chương trình Cử nhân Địa Lý, chuyên ngành Bản đồ - Viễn thám – GIS được xây dựng và triển khai nhằm mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức, kỹ năng, năng lực và phẩm chất thích hợp. Cụ thể là:

A. MC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TO

Chương trình đào tạo chuyên ngành Bản đồ, Viễn thám và Hệ thống thông tin địa lý nhằm mục đích cung cấp cho sinh viên những kiến thức mới và kiến thức nâng cao trong lĩnh vực bản đồ, viễn thám và hệ thống thông tin địa lý. Sau khi hoàn thành chương trình, học viên sẽ đạt được hiểu biết cả về lý thuyết lẫn kỹ năng thực hiện trong việc tự giải quyết tốt các bài toán thực tế liên quan đến nhiều chuyên ngành khác nhau. Biết vận dụng kết hợp và khai thác triệt để những kiến thức khoa học tiến bộ nhất từ Bản đồ học, Địa lý học, Viễn thám, Khoa học thông tin địa lý, Khoa học máy tính, và Toán học.

I Mc tiêu chung

 Chương trình Cử nhân Địa Lý chuyên ngành Bản đồ - Viễn thám – GIS  được xây dựng và triển khai nhằm mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực sử dụng Bản đồ, tư liệu ảnh Viễn thám, Hệ thống thông tin địa lý (GIS), phát triển kỹ năng, năng lực nhận thức, tư duy và có phẩm chất đạo đức tốt, vững vàng về lý thuyết lẫn thực hành đáp ứng yêu cầu của việc bảo vệ, quản lý tài nguyên môi trường và phát triển bền vững.

(Xem chi tiết chuẩn đầu ra của Ngành tại đây)

GIẢNG VIÊN

Họ và tên Học vị, chức vụ  Môn học giảng dạy

 Lê Chí Lâm

(LLKH)

ThS., Trưởng Bộ môn

Trưởng phòng Bản đồ, viễn thám và GIS

- GIS đại cương

- Bản đồ đại cương

- Ứng dụng GIS trong quản lí tài nguyên và Môi trường

- Lập trình GIS

 Lê Thùy Ngân ThS., NCS tại Hà Lan  

Trần Thị Huyền

(LLKH)

 ThS.  - Thực hành và phân tích GIS nâng cao

-  GIS đại cương


 


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.