• Lịch trực văn phòng Khoa - HK I (2019-2010)

    LỊCH TRỰC VĂN PHÒNG KHOA ĐỊA LÝ 

     Học kỳ I, năm học 2019 - 2020

     

    Thời gian trực: Sáng: 08:00-11:30Chiều: 13:30-16:30 

    Quý Khách liên hệ công việc với BCN Khoa và các Trưởng Bộ môn vui lòng đặt trước lịch hẹn theo địa chỉ email tại đây.