• Hướng nghiên cứu khoa học

  Do đặc thù là một khoa học liên ngành, khoa Địa lý có các hướng nghiên cứu đa dạng. Những hướng nghiên cứu thế mạnh được xác định là:
  - Tổ chức qui hoạch lãnh thổ;
  - Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu và các chính sách thích ứng;
  - Ứng dụng viễn thám, GIS trong quản lý tài nguyên và qui hoạch lãnh thổ;
  - Điều tra cơ bản, đánh giá tài nguyên du lịch;
  - Nghiên cứu về nhà ở, các vấn đề liên quan đến đô thị hoá;
  - Giáo dục môi trường.
  Với các thế mạnh nghiên cứu trên, hàng năm các giảng viên khoa đã thực hiện và tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp. Bên cạnh đó, các cán bộ trong khoa cũng có tham gia trong các dự án nghiên cứu với các tổ chức phi chính phủ và các trường đại học đối tác trên thế giới cũng như tham gia các dự án phát triển tại TP.HCM và các địa phương để nâng cao năng lực nghiên cứu và tiếp cận thực tế.

  THỐNG KÊ CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA KHOA ĐỊA LÝ 2015-2018 (xem file đính kèm)