• Quy định học và Quy trình nộp Chứng chi ngoại ngữ không chuyên

    Khoa Địa lý thông báo quy định học và quy trình nộp Chứng chỉ Ngoại ngữ không chuyên đến toàn thể sinh viên Khoa.

     

    Đề nghị tất cả sinh viên thực hiện đúng những quy định này để đảm bảo tiến độ học và nộp chứng chỉ ngoại ngữ, không làm ảnh hưởng đến thời hạn tốt nghiệp ra trường của mình.

     

    Quy định Tổ chức giảng dạy Ngoại ngữ không chuyên và Chuẩn trình độ ngoại ngữ bậc đại học hệ chính quy,vui lòng xem tại đây