• Sơ đồ chương trình đào tạo

  CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
  CỬ NHÂN KHOA HỌC NGÀNH ĐỊA LÝ


  Từ năm học 2017-2018, sinh viên bậc đại học tại khoa Địa Lý được yêu cầu tích lũy 120 tín chỉ, trong đó có các học phần bắt buộc (95-98 tín chỉ) và các học phần tự chọn (22-25 tín chỉ). Các học phần sinh viên cần tích lũy bao gồm:
  1. Kiến thức đại cương (29 tín chỉ)
  2. Kiến thức cơ sở ngành Địa Lý (44 tín chỉ)
  3. Kiến thức chuyên ngành (47 tín chỉ) 

  CẤU TRÚC CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

    

  CẤU TRÚC KHỐI KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH – ĐỊA LÝ